KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme Metni (“Bilgilendirme Metni”), ALBARAKA TEKNOLOJİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. (“Şirket”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusu’ nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi, hukuki sebebi ve KVKK’ nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak size bilgi vermek ve aşağıdaki hususlarda onayınızı almak amacıyla sunulmaktadır.

Şirket olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla aşağıda detaylı olarak belirtmiş olduğumuz kişisel verilerinizin başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ilkesine, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, güvenli ve şeffaf bir biçimde işlenmesine büyük önem vermekteyiz. Bize sağladığınız kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem veriyoruz. Bu doğrultuda, kişisel verilerinizi yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemlerini aldığımızı bilgilerinize sunmak isteriz.

Şirket’e ilettiğiniz veya Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi başlığında belirtilen usuller ile edindiğimiz sizlere ait kimlik, ruhsat ve iletişim bilgileri, şirketimizle gerçekleştirmiş olduğunuz müşteri ve hukuki işlem bilgileri, lokasyon bilgileri, online davranışa ve tercihe ilişkin bilgiler, mobil cihazınızın ve kullanmakta olduğunuz bilgisayarın IP adresi, sosyal medyadaki etkileşimleriniz, tarafımızla paylaştığınız ilgi alanlarınız ve ihtiyaçlarınız hakkında veriler, sesli-görsel veriler, risk yönetimi bilgisi, finansal, görsel ve işitsel kayıtlar, demografik bilgiler, meslek, eğitim seviyesi ve gelir seviyesi bilgileriniz başta olmak üzere, adli sicil belgesi, boy kilo bilgisi, çocuk sağlık durumu, doğum belgesi, hakkınızda yapılan bir icra takibi veya dava ile ilgili dava bilgileri, engellilik bilgisi, eski hükümlü bilgisi, eş sağlık durumu, hakkınızda açılan bir icra takibi veya dava ile ilgili dava veya haciz miktarı, hastalık izni süresi, hastalık tanı bilgisi, heyet raporu, kan grubu, sabıka kaydı, sağlık durumu, sağlık raporu, tazminat talep tutarı, üye olunan dernek ve kulüp veya diğer tüzel kişiler bilgisi, hukuki veri, biyometrik fotoğrafınız, biyometrik verileriniz, sağlık verisi dahil her türlü kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel veri, kurumsal, ticari ve diğer veri, bilginiz ve belgeniz (“Kişisel Veri”) işlenebilmektedir.

Bu kişisel veriler içindeki Özel Nitelikli Kişisel Veriler, sağlığınıza, etnik köken, dini veya politik görüşlerinize, genetik veya biyometrik verilerinize veya adli sicil kaydına ilişkin verilerinize ilişkin verilerdir. Özel nitelikli kişisel verinizi, ancak kanunlarda açıkça düzenlenmiş olması, hukuki sorumluluk veya açık rızanızın olması halinde kullanacağız.

Şirket ile hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince; Şirket ile kuracağınız ilişkiye uygun olarak; Şirketimizin Genel Müdürlük birimleri, Teknopark İstanbul A.Ş. yerleşkesine giriş çıkışlarda, telefon kanalları, kayıtlı elektronik posta, elektronik tebligat, elektronik posta, posta, faks, kısa mesaj yöntemleri ile diğer yazılı veya sözlü iletişim kanalları ve takip teknolojileri, medya, sosyal medya, sözleşmeler, başvuru formları, güvenlik uygulamaları nedeniyle, faks, posta, kargo ya da kurye hizmetleri gibi Şirket’in faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar, anlaşmalı kuruluşlar ve destek hizmeti ve dış hizmet kuruluşları vasıtasıyla ve kamu kurum ve kuruluşları ile ticaret ve esnaf odaları gibi birlik ve dernekler aracılığıyla, ilgili mevzuatın ve yapılan anlaşmaların izin verdiği ölçüde benzeri kurum ve kuruluşların veri tabanları, aracılık ve acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz şirketler, muhabir/muhatap bankalar, müşteri görüşmeleri, SGK kayıtları, ulusal ve uluslararası otoriteler/merciler/kurumlar, yasal mevzuat sınırları içerisinde Şirket ile kamu kurum ve kuruluşları arasındaki sistem entegrasyonlarıyla ve SWIFT gibi uluslararası para transferi aracılığı ile, Şirket’e yapılan her türlü bildirimler, başvurular, görüşmeler ve benzeri/sair kanallar aracılığıyla tamamen veya kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar ve hukuki gerekçelere dayalı olarak toplayabilmekteyiz:

 • Şirket, internet sitesi ve bu aydınlatma metninde yer verilen diğer kanallar vasıtasıyla paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi, yine bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar ile sınırlı olarak işlemektedir.
 • Şirketin açık adresi Sanayi Mahallesi, Teknopark Bulvarı No:1 /4C İÇ Kapı No:401 Pendik/İSTANBUL, Vergi No: 0490790270’tir. KVKK açısından Şirket “Veri Sorumlusu” sıfatıyla faaliyet göstermektedir.
 • Şirket internet sitesini ziyaret ettiğinizde ve/veya Şirket ile kişisel verilerinizi bu aydınlatma metninde belirtilen işleme amaçları kapsamında kullanılmak üzere paylaştığınızda ve bu aydınlatma metnindeki hükümler konusunda bilgilendirilmiş kabul edilirsiniz.
 • Şirket konu ve faaliyetleri kapsamında vermekte olduğumuz hizmetler, ilgili kişilere ait, kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesini gerektirebilmektedir. Bu kapsamda toplanan mezkûr kişisel veriler KVKK’ nın ilgili maddesi çerçevesinde işlenmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Şirket tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:

 1. 1) Şirket tarafından yürütülen faaliyetler ve verilen hizmetler kapsamında; Maaş Ödemelerinin Yapılması Zorunlu ve İsteğe Bağlı BES, Çalışan Bilgilerinin İhtiyaç Kapsamında İlgili Yöneticilerle Paylaşılması, Çalışan İle İletişimin Sağlanması, Hayat Sigortasının Yaptırılması ,İmza Sirküleri / Vekaletname Çıkartılması (Şirketin Temsili), İşten Çıkış İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi, Mülakat ve Aday Değerlendirme, Sosyal ve Yan Haklarla İlgili Çalışmaların Yürütülmesi, Ücret Politikalarının Belirlenmesi, Üst Yönetime ve Şirket İçine Yapılacak Raporlamaların ve Analizlerin Hazırlanması, İş Sağlığı ve Güvenliği İşlerinin Takibi, Terfilerin Değerlendirilmesi, Eğitim Düzenlenmesi ve Takibi, herhangi bir acil durum anında ilgili personele ulaşılması, Personel giriş çıkış hareketlerinin takibi, Yemek Kartı Verilmesi, Personel servislerinin organizasyon için personel ev adreslerinin kaydedilmesi, Araç Satış Süreci, Kurum İçi ve Kurum Dışı Gelen/Giden Gönderilerin, Kayıt Altına Alınma Süreci, Kurum seyahatlerinin organizasyonu, Bilgi Teknolojileri, bankacılık ve diğer faaliyetlere yönelik geriye dönük saklanması gereken belge, dosya, evrak vb. dokümanların saklanması (Arşiv Yönetimi), Demirbaş bakım ve onarım anlaşması yapılan firma çalışanlarının listesinin şubeler ile paylaşılması, Kira Sözleşmelerinin İmzalanması, İş Sağlığı ve Güvenliği İşlemlerinin Yapılması, Kartvizit Basımının Sağlanması, Menkul Satış Süreci, Personel Araçlarının Genel Merkez Otopark Kayıt Süreci, Satınalma Tedarikçi İletişim Çalışmaları (Kartvizit, Tedarikçi bilgi formu, Satınalma İletişim Defteri), Satınalma ve ihale süreçlerinin gerçekleştirilmesi, Sözleşmelerinin İmzalanması, Telefon ve Telefon Hattı Verilmesi, Yöneticiler arasındaki iletişim kolaylaştırılması amacıyla grup kısa kod uygulaması, Araç tahsis yapılan personellerimizin trafik cezaları, Ogs ve Hgs Geçişleri ile Yakıt Alımlarını takip etmek, araçların konum bilgisi/yapılan benzin harcamalarının takibi, Vekaletname Çıkartılması, Genel Muhasebe İşlemleri (Tedarikçi Ödemeleri), Ödemelerin Yerine Getirilmesi, Yasal Yükümlülükler Kapsamında Rapor Kontrolü Yapılması, Taşeron Çalışanlarının Gerekli Bilgi ve Belgelerinin Toplanması,
 2. Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 3. Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,
 4. Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,
 5. İlgili mevzuat hükümleri gereği akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
 6. Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 7. Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak.

Şirket olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, başta 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat ve bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili tüm mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde ve müşterilerimizin, hizmetlerimizden faydalanabilmesi amacıyla; kişisel verilerinizin (isim- soy isim, adres, meslek, eğitim, medeni durum, doğum tarihi ve yeri, elektronik posta, telefon numarası, cinsiyet, kimlik, sosyal medya platformlarında kullanıcının o platformlar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği veriler, uygulama üzerindeki gezinme ve tıklama verileri, uygulamayı açtığı lokasyon verileri) tarafımızla paylaşması halinde açık rızanıza istinaden şirketimiz, kişisel verileri elde edebilecek, kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek ve kanunların cevaz verdiği diğer şekillerde gerekli idari ve teknik önlemleri alarak işleyebilecektir.

Bunun yanında KVKK madde 5/2 “(a) kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve KVKK madde 5/2(ç) Veri sorumlusu olarak Şirket’ in “hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için” zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak;

 • Bilgi Teknolojileri Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, MASAK, Türkiye Bankalar Birliği, KOSGEB, Gelir İdaresi Başkanlığı, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Maliye Bakanlığı, Kredi Kayıt Bürosu, Risk Merkezi, TBB, Hazine Müsteşarlığı Çalışma Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye İş Kurumu, Sağlık Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi, Türkiye Sigorta Birliği, Sağlık Bakanlığı gibi resmi otoriteler, bakanlıklar, yargı kuruluşları gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşları, Teknopark İstanbul A.Ş. (“Teknopark İstanbul”), Şirket’in kiracı olarak bulunduğu Teknopark statüsündeki yerleşkelerin idari otoriteleri, özel ve resmi sağlık kurumları ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması;
 • İç sistemlere, risk izlemeye ve bilgilendirmeye ilişkin yükümlüklerin yerine getirilmesi, gerektiğinde ilgili mercilerle paylaşılması;
 • İnternet erişiminin kullanılması durumunda 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca trafik bilgilerinin logların tutulması; haberleşmenin, iletişimin ve işlemlerin kaydedilmesi ve denetlenmesi;
 • Şirket sistem ve operasyonları ile yerleşkeleri veya tesislerinin güvenliğinin temini ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi veya icrası;
 • Şirket faaliyetlerinin Şirket prosedürleri veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini;
 • Şirket’in denetim, iç kontrol, risk yönetimi veya etik faaliyetlerinin, finansal risk süreçlerinin planlanması veya icrası, sürdürebilirliği, sürekliliğinin sağlanması;
 • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması, verilere erişim yetkilerinin planlanması ve icrası;
 • Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması veya yönetilmesi;
 • Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama süreçlerimizin planlanması ve yürütülmesi;
 • Değerleme, derecelendirme veya destek hizmeti alınması ile bağımsız denetim faaliyetleri;
 • Acil durum veya olay yönetimi süreçlerinin planlanması veya icrası;

amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

KVKK madde 5/2 (c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve madde 5/2 (ç) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Dış hizmet sağlayıcıları ile kurulan ilişkilerin yönetimi,
 • İş Ortaklarıyla olan ilişkilerin yönetimi ve/veya denetimi,
 • Meşru menfaatlerimiz için sözleşme ile bağımız olan müşterilerimizin kaynaklarının güvenliğinin temini,
 • Sözleşme ile bağımızın bulunduğu müşterilerimize hizmet verebilmek, hizmet kalitesini artırmak üzere çalışmalar yapabilmek,
 • Sözleşme ile bağımızın bulunduğu müşterilerimizin ve bizim destek hizmetleri ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirebilmek,
 • Destek hizmetleri ile ilgili yükümlülüklerin planlanması ve gerçekleştirilmesi;
 • Daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi ve bunun kesintisiz olarak sürdürülebilmesi;
 • Şirket’in idari, hukuki yükümlüklerinin ve imzaladığımız ürün ve hizmet sözleşmeleri dahil tüm sözleşmelerimizin gereğinin icrası;
 • Tüm ürün ve hizmet başvuru, değerlendirme, tahsis, aktivasyon, kullandırma, satış ve operasyonel sürecinin oluşturulması veya icrası;
 • Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması veya icrası;
 • Sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi;
 • Ürün veya hizmetlere erişim veya kullanımda müşterinin kullanacağı kanallara uygun araçların veya bilgilerin müşteriye sağlanması süreçlerinin planlanması veya icrası;
 • Satın alma, tedarik zinciri süreçlerinin planlanması veya icrası;
 • Şirket’in bağlı olduğu/iştiraki olan/işbirliği içerisinde bulunduğu/aracılık ettiği ve acentesi olduğu kuruluşlarca veya birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin süreçlerin planlanması veya yürütülmesi;
 • Şirket’in ana hissedarı ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İnovasyon ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve/veya ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İnovasyon ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’ nun ana hissedarı ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ‘ nin ve/veya ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ‘nin ana hissedarı ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. ile yurtiçi, yurtdışı şube ve iştirakleriyle yürüttüğü işlerin icrası ve ilişkilerin yönetimi;
 • Mevzuatın izin verdiği ölçüde, müşterilerimiz tarafından sunulan ürün veya hizmetlerin satış faaliyetlerinin planlanması veya icra edilmesi;

amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

KVKK madde 5/2(f) uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması veya takibi;
 • Sürdürülebilirlik, stratejik planlama, Kurumsal yönetim, Şirket itibarının ve iş ilişkilerinin planlanması ve yürütülmesi;
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması veya icrası;
 • Araştırma faaliyetlerinin (Pazar araştırması vs.) planlanması veya icrası;
 • Şirket demirbaş veya kaynaklarının güvenliğinin temini;
 • Reklam, Sponsorluk, Sosyal Sorumluluk veya Sivil Toplum aktivitelerinin planlanması veya icrası;
 • Her türlü basılı veya görsel veya işitsel iletişim faaliyetlerini, tanıtım vb. faaliyetlerinin planlanması ve icrası;
 • iş sürekliliğinin ve İş faaliyetlerinin planlanması, bunların etkinlik/verimlilik veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması veya icrası;
 • Lojistik faaliyetlerinin planlanması veya icrası;
 • Şirket’in hedefleri doğrultusunda projelerin planlanması veya icrası;
 • Bütçe çalışmalarının yapılması veya icrası;
 • İştiraklerle olan ilişkilerin yönetimi ve/veya denetimi;
 • Kalite standartlarına uyum faaliyetleri;
 • Şirket sistemlerinin analizi ve geliştirilmesi;

amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

KVKK madde 5/2 (e) uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

Tüm müşteri talep veya şikayetleri ile hukuki süreçlerin takibi ve yürütülmesi amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

KVKK madde 5(1) veya madde 6(2) uyarınca açık rızanızın varlığı halinde ise,

Kişisel Verileriniz; ana hissedarımız ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İnovasyon ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve/veya ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İnovasyon ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’ nun ana hissedarı ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ve/veya ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ‘nin ana hissedarı ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. ile ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.’nin ana hissedarı dahil diğer hissedarlarına ve bunların yurtdışındaki alt kuruluşlarına, iştiraklerine, çalışanları, şirket görevlileri, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçilerine ve yurt içi ve yurt dışı bulut ortamlarına aktarılabilecek ve bunlar tarafından konsolide finansal tablo hazırlama çalışmalarında, risk yönetimi ve değerlendirilmesi çalışmaları, ana hissedarımızın Ana Hissedarı nezdindeki merkezi bilgi sisteminde işlenmesi ve KVKK’ nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9.maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenebilecektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar: Şirketimiz, söz konusu kişisel verilerinizi sadece; müşterilerin açık rızasına istinaden veya tabi olduğumuz mevzuat başta olmak üzere KVKK m. 5/2’de öngörülen diğer hallerde KVKK’ da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, müşterilerimize hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; danışmanlık hizmeti, eğitim ve benzeri gerekçelerle hukuki ilişki içinde olduğu gerçek veya tüzel kişilerle, tedarikçilerimizle ve Şirketimizin ana hissedarı olan ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İnovasyon ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve/veya ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İnovasyon ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’ nun ana hissedarı ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ve/veya ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.’ nin ana hissedarı ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş., faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz kurumlar (sigorta şirketleri, eksperleri), tedarikçiler, anlaşmalı satıcılar, iş ortaklarımız, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile paylaşılabilecek ve aktarılabilecektir.

KANUN’UN 11. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE HAKLARINIZ

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz. Aksi halde, sistemlerimizde tuttuğumuz verilerdeki yanlışlıklardan sorumlu olmayacağımızı bildiririz. KVKK’ nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde haklarınız;

Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; İşlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme, Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Kanun kapsamındaki haklarınız ile ilgili başvurularınızı aşağıdaki kanallardan birini kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz:

 • Başvuru formu ve kimliğinizi teyit edici belgeler ile birlikte “Sanayi Mahallesi, Teknopark Bulvarı No:1 /4C İÇ Kapı No:401 Pendik/İSTANBUL” adresinde Şirketimize bizzat başvurabilirsiniz,
 • Başvuru formunu noter aracılığıyla Şirketimize iletebilirsiniz,
 • Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile imzalanmış başvuru formunuzu Şirketimize (webmail.hs03.kep.tr) ve/veya info@albarakatech.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz,
 • Başvuru formunuzu Şirketimize daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemlerimizde kayıtlı olan e-posta adresiniz üzerinden (webmail.hs03.kep.tr) e-posta adresine iletebilirsiniz.
 • Kimlik tespit ve teyit işlemlerinin yapılması suretiyle, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza başvurabilirsiniz.

Kullanıcı/Kullanıcılar/Veri Paylaşan Kişiler, Şirketimiz web sitesinde veya fiziki ortamlarında Kişisel Veri Koruma Kanunu tahtında işlem yapmadan önce Şirketimiz web sitesinde yer alan ve yukarıda belirtilen Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme Metnini ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasını okuduklarını, bu metinlerde belirtilen tüm hususlara uyacaklarını, web sitesinde yer alan/fiziki olarak sağlanan içeriklerin ve Şirketimize ait tüm elektronik/fiziki ortam ve bilgisayar/arşiv kayıtlarının Hukuk Muhakemeleri Kanunu m. 193 uyarınca kesin delil sayılacağını gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.